نام و نام خانوادگی:سعيد وزيري نژاد

تاریخ تولد: 1353

تحصیلات:مهندس صنايع–كارشناسي ارشد مديريت اجرايي (MBA)-گرايش برنامه ريزي استراتژيك

عنوان پایان نامه:ارزيابي سازمانهاي شهرداري قزوين بر مبناي مدلكارت امتيازي متوازن(BSC)و براساس منطق
فازي

vaziri.jpg

مسئوليتهاي قبلي و فعلي :

مدير توليد و برنامه ريزي شركت شفق كارپارسدر كارخانجات لوازم خانگي پارساز سال1380تا1384و
اصلاح بيش از20فرآيند توليد محصول و افزايش40-50درصدي توليد و كاهش ضايعات توليدي از10درصد
به زير2درصد
2.مشاور اجتماعي شهردار قزوين از سال1387تا1388
3.عضو هيأت مديره سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين از سال1387تا1388
4.معاون شهردار و مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين از سال1388تا1396
5.مؤسس و عضو هيأت امناي دانشگاه علمي كاربردي شهرداري قزوين
6.مدير اجرايي جشنواره روز قزوين به مدت6سال
7.مدير جشنوارهملي و بين المللي بازي و اسباب بازي كودكان ديروز و امروز به مدت6سال
8.عضو هيأت امنا شركت رفاهي كاسپين از سال1392تا1396
9.رئيس هيأت كوهنوردي وصعودي هاي ورزشي استان قزوين به مدت4سال
10.مدير تيمپياده سازي9000:2000ISO) سيستم مديريت كيفيت (شهرداري قزوين
11.عضو كميته راهبردي همايش ملي شهر و سيماي شهري به مدت4سال
12.دبير كميته فضا سازي شهر قزوين در مناسبتهاي ملي
13.مدير اجرايي هفته فرهنگي قزوين در چين ، ارمنستان ، كره جنوبي ، تاجيكستان ، روسيه و اسپانيا
14.نماينده شهرداري قزوين در اجلاس بين المللي جاده ابريشم در چين در سال2017
15.عضو كميسيون تحويل و معاملات سازمانهاي زيباسازي و پاركها و فضاي سبز و پسماند شهرداري قزوين
16.مدير اجرايي نمايشگاه توانمنديهاي شهرداري قزوين در عراق در سال1391
17.مدير اجرايي جشنواره ملي هنر بازيافتبا حضور هنرمندان مطرح كشوري
18.دبير اجرايي نمايشگاه بزرگ كتاب استان قزوين
19.مدير اجرايي جشنواره ملي بازيهاي بومي و محلي
20.سرپرستهفته نامه وعضو شوراي سياست گذاري هفته نامه پيام شهر قزوين
21.عضو كميته راهبري اجلاس جهاني جاده ابريشم
22.عضو هيأت مديره تيم فوتبال دسته دومي كاسپين
23.عضو شوراي سياستگذاري آينده پژوهشي دانشگاه بين المللي حضرت امام خميني )ره(
24.عضو انجمن عملي اقتصادي شهري ايران
25.عضو كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در شهرداري قزوين
26.عضو كميته تدوين برنامه استراتژيك شهر قزوين
27.عضو كار گروه گردشگري شهرداري قزوين
28.عضو كميته انضباط اجتماعي و ترويج قانون گرايي طرح تحول اجتماعي
29.عضو كميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين
30.عضوكار گروه اقتصادي شهرداري قزوين
31.عضو انجمن مديران ايران
32.مشاور شهردار و جانشين معاونت سرمايه گذاري شهرداري قزوين
33.دبيركار گروه كارشناسيو ارزيابي طرحهايسرمايه گذاري شهرداري قزوين


مهمترين اقدامات انجام شده :


1.تاسيس90مركز فرهنگي–ورزشي–آموزشي در طي8سال در قزوين )فرهنگسرا-خانه فرهنگ–خانه
كودك،مجموعه وزرشي–مسجد و.......(
2.ساخت11سوله ورزشي
3.ساخت2مجموعه بزرگ ورزشي)چوبيندر–شقايق(و3زمين چمن مصنوعي
4.معرفيسـعد السـلﻄنهبه عنوان مهم ترين اثر تاريخي قزوين در سطح ملي و تهيهبيش از6000دقيقه
فيلم و مستنداز سعد السلطنهو پخش از شبكه هاي ملي در سالهاي گذشته
5.انجام000/10برنامه فرهنگي ورزشيو اجتماعي در طي سالهاي1388تا1396در سطح محلات و مناطق
شهر قزوين
6.انجام100برنامهملي و بين الملليدر موضوعات فرهنگي–ورزشي در قزوين
7.برون سپاري مديريت مراكز فرهنگي–ورزشيشهرداري به بخش خصوصي و تهيه مدل براي اين نوع واگذاري
براي اولين بار در كشور
8.تهيه اولين برنامه5ساله شهرداري قزوين
9.مستندسازي تمامي فرآيند هاي شهرداري )شهرسازي-عمراني–خريد–مناطق و...( براساس مدلISO
)سيستم مديريت كيفيت(
10.عضو تيم اجرايي پياده سازيسيستم هايمديريتيEFQM-BSCو... براي معاونين و مديران شهردار قزوين
11.آموزش شهروندي برايپنجاههزارنفر از دانش آموزان قزوين در سطح مدارس قزوين
12.برگزاري دو دوره همايش ابر فياض)ياد بود سردار آزادگان مرحوم ابوترابي( با حضور رئيس مجلس وقت)دكتر
لاريجاني(
13.برگزاري يادوارهشهداي قزوين با حضورسردارصفويمشاورعاليفرماندهمعﻈمكلقوا
14.برگزاري همايش شهداي مدافعحرم با حضور خانواده شهداي مدافع حرم از كل كشور در قزوين
15.تهيه بانك اطلاعات بيش از150سرمايه گذارمليواستاني
4
16.تهيه فرآيندهاي سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري قزوين
17.آناليزحوزهسرمايه گذاري شهرداريقزويناز منﻈر مدلSWOTو تدوين برنامه راهبردي براي آن
18.تهيه طرح جامع سرمايه گذاري براي شهرداري قزوين براي اولين بار در كشور


دوره هاي آموزشي طي شده :


1.كاربردGISدر برنامه ريزي شهري و منطقه اي
2.دوره آشنايي با نرم افزاركنترل پروژهMS project
3.مديريت شهريوسرمايه هاي اجتماعي-نقش خلاقيت و نوآوري در ارتقاء بهره وري سازمان
4.ارتباطات سازماني و بهره وري افزايش كارايي مشاركت ، كاركنان ،خلق ثروت، آرمان گرايي
5.نقشGISدر مديريت شهري
6.دوره آموزشيارزشيابي جامع سازمان )براساس مدل تعالي سازمانيEFQM(
7.آشنايي بامديريت شهريو بازديد از پروژه هاي بزرگ شهرداري تهران
8.ارتقاء سازماني براساس مدل كارت امتيازي متوازن )BSC(
9.تجزيه و تحليل داده هاي آماري با نرم افزارSPSS
10.همايشبين المللي مديريت راهبردي كسب و كار با محوريت نوآوري در مديريت )DBA,MBA(
11.اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني
12.مديريت كيفيت جامع)TQM(زير نﻈر سازمان نوسازي صنايع ايران
13.سنجشرضايت مشتري)CSM(زير نﻈر سازمان نوسازي صنايع ايران
14.نﻈام آراستگي)5S(زير نﻈر سازمان نوسازي صنايع ايران
15.تجزيه و تحليل خرابي در سيستم)FMEA(زير نﻈر سازمان نوسازي صنايع ايران
16.طرح ريزيپيشاپيش كيفيت محصول)APQP(زير نﻈر سازمان نوسازي صنايع ايران
17.خود ارزيابي براساسمدل تعالي سازماني)EFQM(زير نﻈر سازماننوسازي صنايع ايران
18.شفافيت و سلامت در نﻈام اداري
19.دوره فنون مذاكره با پروفسور حيدريپدر علمفنونمذاكره ايرانو استاد شعبانعلي
20.دوره تشريفات اداري با استادبيدارمغز،رييستشريفات كل وزارت امور خارجه جمهوري اسلاميايران

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0