پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


تعرفه عوارض ۱۴۰۰ شهرداری آبیك اعلام شد 
تعرفه عوارض ۱۴۰۰ شهرداری آبیک (نوار ابزار بالا-معاونتها-معاونت اداری مالی حوزه درآمد )قابل مشاهده می باشد
news code : 3594  |  event date : 3/30/2021 23:30:0
تعرفه عوارض ۱۴۰۰ شهرداری آبیک

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0