پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


news code : 3603  |  event date : 5/29/2021 12:37:4
28 خرداد 1400 روز تجلی عزت و اقتدار ملی ایران عزیز و روز سرودن شعر بلند حماسه و همبستگی است
news code : 3597  |  event date : 5/6/2021 10:8:44
اطلاعیه مهم طراحی المان میدان ایران
اطلاعیه مهم شماره1 
راه اندازی سامانه هوشمند حمل ونقل عمومی
news code : 3595  |  event date : 4/27/2021 13:11:8
سامانه هوشمند حمل و نقل بار و مسافر شهرداری آبیک به آدرس http/portal.taxiraniabyek.ir


news categories 
اطلاعیه مهم 
آغاز طرح سم پاشی درختان معابر سطح شهر
news code : 3599  |  event date : 5/22/2021 9:21:36
سمپاشی درختان معابر و فضای سبز شهری از تاریخ 31اردیبهشت ماه به مدت 10روز آغاز می گردد.

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0