چهارشنبه, 7 مهر 1400
  • ساعت : ۱۰:۸:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 
  • کد خبر : ۳۵۹۷
اطلاعیه مهم شماره3
اطلاعیه مهم طراحی المان میدان ایران

 

اطلاعیه مهم

شهرداری آبیک درراستای ساماندهی میادین وارتقای کیفی ومفهومی سیمای شهری کلیه علاقمندان رابه مشارکت فردی ویاگروهی درطراحی میدان ایران دعوت مینماید.

بایدهای طراحی:

- خلاقیت ونوآوری درطراحی وهمسان سازی باشرایط اقلیمی

طراحی المان مناسب باحفظ هویت محلی ورعایت اصول اسلامی

لحاظ نمودن اصول ایستایی وامکان طراحی واجرای سازه

نگاه متفاوت به هویت میدان واصالت طرح وایجاد همبستگی بصری با محیط پیرامون.

لحاظ نمودن کیفیت نمای شب ونورپردازی مطلوب

اصول طراحی:

طرح ارائه شده باید به صورت یک طرحمایه ودر قالب طرح سه بعدی بامقیاس مناسب ارائه گردد.

ارائه روند طراحی وتوضیحات درموردطرحمایه

ارائه آثاربه صورت زیرمیباشد:

تصاویر ارائه شده از طرح باید  در زوایای مناسب وحداقل به تعداد۵عدد در قالب فایلjpg درروز و حداقل۳عدد درشب ارائه گردد.

معرفی کامل طرح باارائه درشیت هایA3به صورت -پرینت رنگی شامل:

سایت پلان درمقیاس۱/۲۰۰

ارائه حجمی کارمیتواندبه صورت طراحی سه بعدی باکامپیوتر(عکس اززوایای مختلف)،اسکیس دستی(اززوایای مختلف)ویاماکت یاتلفیقی ازاین مواردباشد.

درصورتیکه طرح نیازبه معرفی بیشترداشته باشد ارائه هرنوع جزئیات لازم آزاداست.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0