جمعه, 30 فروردين 1398
عنوان : تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری آبیك
کد خبر : ۳۵۶۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ 
ساعت : ۹:۴۳:۴۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری آبیک

تعرفه عوارض 1/_DouranPortal/documents/tare/1.pdf

تعرفه عوارض 2/_DouranPortal/documents/tare/2.pdf

تعرفه عوارض 3/_DouranPortal/documents/tare/3.pdf

تعرفه عوارض 4/_DouranPortal/documents/tare/4.pdf

تعرفه عوارض 5/_DouranPortal/documents/tare/5.pdf

تعرفه عوارض 6/_DouranPortal/documents/tare/6.pdf

تعرفه عوارض 7/_DouranPortal/documents/tare/7.pdf

تعرفه عوارض 8/_DouranPortal/documents/tare/8.pdf

تعرفه عوارض 9/_DouranPortal/documents/tare/9.pdf

اصناف 1/_DouranPortal/documents/tare/asnaf.pdf

اصناف 2/_DouranPortal/documents/tare/asnaf1.pdfبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0